Annonce

Annonce

Papirer på skrivebord

Papirarbejde er ikke alle økologers livret, og mange fejl kunne være undgået, hvis landmændene blev lidt bedre til at leve op til diverse dokumentationskrav. Arkivfoto: Jakob Brandt

Flere uvarslede kontrolbesøg øger antallet af overtrædelser hos økologerne

Langt hovedparten af de økologiske landmænd har styr på reglerne, når øko-kontrollen banker på, men ifølge Landbrugsstyrelsen ses en lille stigning i antallet af overtrædelser på den årlige økologikontrol.

I 2018 udførte Landbrugsstyrelsen 4.044 kontroller af økologiske landbrug rundt om i landet. De viste, at langt hovedparten af de økologiske landmænd har styr på reglerne, når kontrollørerne fra Landbrugsstyrelsen banker på. Men der er fortsat en lille stigning i antallet af overtrædelser. Det viser nye tal fra Landbrugsstyrelsen. Heraf fremgår det, at der var overtrædelser af de generelle økologiregler om regnskab og dokumentation i 9,1 pct. af alle kontrolsager.

Men hovedparten af sagerne ligger i den milde ende af skalaen, og kun to sager var så grove, at landmanden mistede sin økologiske autorisation.

"Vores kontrol i 2018 viser, at langt de fleste økologiske landmænd har rigtig godt styr på reglerne. De overtrædelser, vi finder, drejer sig ofte om, at den årlige indberetning enten mangler eller er mangelfuld," siger teamleder i Landbrugsstyrelsen Inger Løn i en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af Kontrolstatistik Økologiske jordbrugsbedrifter 2018

De overtrædelser, der oftest ses hos de økologiske landmænd, drejer sig om problemer med landmandens regnskaber og mangelfuld dokumentation for den økologiske produktion. I ca. 70 pct. af de kontrolsager, hvor der blev konstateret en overtrædelse, fik økologen en indskærpelse, den mildeste sanktion, som gives ved mindre alvorlige fejl.

De uanmeldte årlige kontrolbesøg har ikke overraskende en højere overtrædelsesrate end de varslede årlige kontrolbesøg
De uanmeldte årlige kontrolbesøg har ikke overraskende en højere overtrædelsesrate end de varslede årlige kontrolbesøg. Kilde: Landbrugsstyrelsen

Mange af fejlene kunne være undgået, hvis økologerne havde haft lidt mere styr på deres bilag og huskede at lave den årlige indberetning i fællesskemaet, også selvom de ikke søgte om tilskud, og samtidig levede op til kravet om løbende at indberette, hvis der sker væsentlige ændringer i produktionen i løbet af året.

I vejledningen 'Sådan undgår du de hyppigste fejl' guider Landbrugsstyrelsen økologerne i retning af et pletfrit kontrolbesøg.

I Økologisk Landsforening glæder landbrugs- og fødevarepolitisk chef, Sybille Kyed, sig over, at hovedparten af økologerne ikke får anmærkninger ved den årlige kontrol, og at kontrollørerne for det meste kun møder mindre overtrædelser af reglerne.

"Vi glæder os over, at økologerne fortsat er gode til at overholde reglerne. Flertallet af fejlene ligger inden for dokumentationen, og i hovedparten af tilfældene er der kun udstedt en indskærpelse dvs. den mildeste sanktion," siger Sybille Kyed.

Så resultatet viser, at det er vigtigt, at vi fra organisationerne holder os til, og understøtter landmændene med information og rådgivning, så det bliver en succes at være i økologien.

— Sybille Kyed, landbrugs- og fødevarepolitisk i Økologisk Landsforening

Hun hæfter sig desuden ved, at Landbrugsstyrelsen oplyser, at der blev lavet flere uanmeldte kontrolbesøg i 2018.

"Den ændrede kontrolstrategi betyder, at resultatet af kontrollen i 2018 ikke direkte kan sammenlignes med de foregående år i forhold til en overordnet generel overtrædelsesprocent for den samlede økologikontrol. Men der vil være større risiko for, at papirerne ikke er på plads, når kontrollen er uvarslet," påpeger Sybille Kyed.

Hun peger desuden på, at den store tilgang af nye økologer formentlig er en medvirkende årsag til, at flere landmænd ikke har fået helt styr på diverse dokumentationskrav.

"Med de mange nye økologer vil der alt andet lige være en større risiko for, at der er forhold, der ikke er på plads. Der er mange regler, der skal være styr på, så der kan være behov for lige at blive helt fortrolig med de nye systemer. Så resultatet viser, at det er vigtigt, at vi fra organisationerne holder os til, og understøtter landmændene med information og rådgivning, så det bliver en succes at være i økologien. Vi har allerede en god dialog med Landbrugsstyrelsen, og den skal vi opretholde, så vi kan hjælpe hinanden bedst muligt," siger Sybille Kyed.

Som udgangspunkt bliver overtrædelser af de generelle økologiregler konstateret på alle typer af bedrifter, da de dækker over manglende eller mangelfuldt bilag/regnskab, plante-, husdyr-og medicinlogbog, indberetning og lignende. Generelt bliver der fundet færre overtrædelser i planteproduktionen end på de andre produktionstyper.

For både fjerkræ, kvæg og svin gælder det, at overtrædelsesprocenten vokser i takt med besætningsstørrelsen. Hovedparten af de hyppigst forekommende fjerkræovertrædelser i 2018 er relateret til staldforhold og udeforhold. De to hyppigste fjerkræovertrædelser er vedrørende flokstørrelse og ikke tilstrækkelig beplantning i udearealet.

Den hyppigst forekommende kvægovertrædelse i 2018 drejer sig om utilstrækkelig adgang til bekvem liggeplads. Der har for kvæg i 2018 også været flere overtrædelser vedrørende fodring med ikke-økologisk foder end i 2017.

Hos de økologiske svineproducenter vedrører de hyppigst forekommende svine-overtrædelser i 2018 manglende adgang til temperaturregulering, ikke tilstrækkelig adgang til ude-areal for avlssvin og utilstrækkelig adgang til grovfoder.

Fem pct. af kontrollerne er uvarslede

  • I 2018 blev det årlige kontrolbesøg varslet på forhånd hos 95 procent af bedrifterne, mens fem pct. af bedrifterne blev udtaget tilfældigt til uanmeldt årlig kontrol. Dette er i modsætning til de tidligere år, hvor den årlige kontrol i udgangspunktet blev varslet.
  • Der blev desuden i 2018 kun foretaget fem pct. supplerende risikobaserede kontrolbesøg, hvor der til sammenligning frem til 2017 blev foretaget 10 pct. risikobaserede supplerende kontrolbesøg.
  • Den ændrede kontrolopsætning betyder, at resultatet af kontrollen i 2018 ikke direkte kan sammenlignes med de foregående år.
  • Overtrædelser af økologireglerne bliver afgjort med en indskærpelse, et påbud, en bøde eller i alvorlige tilfælde fratagelse af autorisationen til økologisk jordbrugsproduktion.

Flere artikler fra samme sektion

Arla hæver sine klimaambitioner

Arla fordobler klimamålsætningen på to af tre områder for at leve op til de videnskabelige anbefalinger, der viser, hvordan man kan opfylde Paris-aftalen.

18-01-2022 4 minutter Klima,   Mejeri

Fremtidsforsker aner forbrugsfestens endeligt: »Behøver man virkelig at kunne vælge mellem 25 forskellige slags flåede tomater?«

En fremtidsforsker ser klare tegn på, at forbrugsfesten er ved at være ovre for en stor del af befolkningen; mange vil leve mere bæredygtigt. En professor savner dog konkrete beviser på, at det går den vej - men hun håber det.

18-01-2022 14 minutter Bæredygtighed,   Forbrug

Verdens største økologimesse udskydes et halvt år

I samråd med udstillerne har arrangører af BioFach i Nürnberg besluttet at flytte BioFach fra 15.-18. februar til 26.-29. juli, hvor alt tyder på, at der er mere styr på coronasituationen.

17-01-2022 5 minutter Eksport