Annonce

Annonce

Kurv med grøntsager

Mindre efterspørgsel på animalske produkter, færre husdyr i landbruget, udtagning af lavbundsjorder, genplantning af skov og selvforsyning med proteinfoder vil medføre en markant reduktion i landbrugs kliamaftryk. Foto: Colourbox

Plantedomineret omlægning kan fjerne næsten 90 pct. af dansk landbrugs klimaaftryk

Færre husdyr i dansk landbrug vil bidrage til et markant mindre klimaaftryk, viser et nyt dansk studie.

Der kan potentielt skæres næsten 87 pct. af dansk landbrugs udledning af drivhusgasser, hvis produktionen bl.a. bliver langt mere plantebaseret med færre husdyr.

Det viser et nyt dansk studie, der har undersøgt, hvilken effekt det har for landbrugets klimaaftryk, hvis samfundet implementerer de kostråd, som EAT-Lancet Kommissionen præsenterede i 2019. Kostrådene anbefaler en global reduktion i forbruget af animalske produkter og et øget indtag af bl.a. grønsager, bælgplanter og nødder.

For Danmarks vedkommende vil en fuld implementering af kommissionens anbefalinger medføre en nedskalering af kvæg-, svine- og fjerkræbestanden med hhv. 76,2 pct., 21,1 pct. og 88,2 pct. Det vil give et fald i udledningerne på mellem 13,6 og 20,2 megaton CO2-ækvivalenter (58,2-86,5 pct.), vurderer forskerne.

En lille afvigelse gælder for malkekøer, hvor forskerne forudser et behov for en beskeden forøgelse, hvis en voksende befolkning verden over skal leve op til EAT-Lancet Kommissionens anbefalinger om indtaget af mejeriprodukter.

I konkrete tal skal antallet af kødkvæg falde fra 534.000 til 190.000 i 2030, antallet af malkekvæg skal stige fra 575.000 til 650.000, grisebestanden skal falde fra 19,3 mio. til 4,1 mio., slagtekyllinger fra 160 mio. til 141,7 mio. og æglæggende høner fra 5,5 mio. til knap 3 mio.

'En omstilling af et lands fødevareproduktionssystem med en stærk landbrugssektor som Danmark kan anses som en ønskedrøm, et uopnåeligt urealistisk mål for et land, hvis landbrugsproduktion er baseret på en høj efterspørgsel af animalske produkter. Det er dog indiskutabelt, at det er nødvendigt med forandring,' skriver forskerne i studiet.

Grafen viser, hvor meget landbruget kan reducere udledningen vha. af følgende initiativer: Implementering af mere plantebaseret kost jf. EAT-Lancet Kommissionens anbefalinger, stop for import af soja, udtagning af lavbundsjord og plantning af skov på frigjorte arealer
Grafen viser, hvor meget landbruget kan reducere udledningen vha. af følgende initiativer: Implementering af mere plantebaseret kost jf. EAT-Lancet Kommissionens anbefalinger, stop for import af soja, udtagning af lavbundsjord og plantning af skov på frigjorte arealer. Kilde: Prag og Henriksen, 2021

Den størst mulige reduktion baserer sig på, at færre husdyr vil kræve færre arealer i landbruget og sænke udledningen af metangas, at foderimporten helt ophører, at der udtages 178.700 ha lavbundsjorder, og at der plantes skov på de frigjorte arealer. Samtidig er det nødvendigt, at omstillingen sker globalt, så der ikke er risiko for, at produktionen flytter til andre lande, når man lukker den i Danmark.

En så markant reduktion vil betyde, at landbruget i 2030 har en årlig udledning på 3,16 ton CO2-ækvivalenter mod de nuværende 23,33 ton. Samtidig vil landbrugets areal næsten halveres fra godt 3 mio. ha til ca. 1,6 mio. ha.

Færre husdyr har størst effekt

Selv hvis omstillingen ikke bliver så omfattende og verdensomspændende, vil landbruget stadig kunne reducere sine udledninger markant. Eksempelvis vil udtagningen af 178.700 ha lavbundsjorder sænke udledningen med knap 4 mio. ton CO2, men ingen af de enkelte tiltag reducerer så meget, som en mere plantebaseret produktion vil gøre.

Grafen illustrerer reduktionen i antallet af husdyr - med undtagelse af malkekvæg
Grafen illustrerer reduktionen i antallet af husdyr - med undtagelse af malkekvæg. Prag og Henriksen, 2021

"Det er meget mere effektivt at bruge arealet til at producere mad til mennesker i stedet for dyr," siger Christian Bugge Henriksen, der er en af forskerne bag studiet, til videnskab.dk, og giver et eksempel:

"En saftig svinekotelet, som indeholder 35 gram protein, kræver et fem til seks gange større areal, end hvis man producerer den samme mængde plantebaserede protein."

Han nævner desuden, at det vil være en dårlig strategi udelukkende at satse på en høj eksport af kød- og mejeriprodukter i fremtiden. I stedet bør der satses på en mere alsidig produktion, som vil gøre sektoren mere robust over for ændringer i markedet.

Forskerne anerkender, at omlægningen ikke vil være gratis, men nævner, at det er en af de billigere måder at opnå CO2-reduktioner på, og at der samtidig vil være samfundsøkonomiske gevinster i form af øget sundhed ved en mere grøn kost og mindre klimabelastning.

For nylig udkom et studie, der viste, at hvis verdens landbrug skal fortsætte med at producere så husdyrdomineret som nu, samtidig med at det skal følge med den voksende befolknings efterspørgsel, vil det betyde, at landbruget globalt set vil bruge op 3,35 mio. km2 mere plads i 2050 end i dag - et areal 10 gange større end Tyskland - og udvidelserne vil ske i områder, hvor mange tusinder af arter hører hjemme.

Flere artikler fra samme sektion

Flere økologer kan se frem til tilskud til ny teknologi

Der er stor efterspørgsel på tilskud til ny teknologi, og nu afsætter fødevareministeren ekstra penge til Økologisk investeringsstøtte i 2021. Derudover får ansøgerne et halvt år ekstra til at afslutte deres projekt.

02-12-2021 2 minutter Tilskud

Snart bliver engelske landmænd belønnet for at passe på deres jord

Engelske landmænd vil fra 2022 modtage betaling, hvis de aktivt værner om jordens frugtbarhed og sundhed. Flere naturorganisationer er dog skuffede over ordningen.

02-12-2021 4 minutter Udland,   Politik,   Jordfrugtbarhed

Ny kampagne skal gøre det nemt at spise grønnere i januar

I januar 2022 sætter Dansk Vegetarisk Forening for første gang den landsdækkende kampagne Grøn Januar i gang. Grøn Januar har deltagelse af flere store kæder og skal sætte fokus på at spise grønnere ved at synliggøre udbuddet af veganske muligheder i landets butikker samt på spisesteder og i kantiner.

02-12-2021 4 minutter Forbrug,   Detailhandel,   Plantebaserede fødevarer